O projekcie…

Projekt „Aktywni mają pracę” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi priorytetowej Regionalny rynek pracy, Działania 7.1 Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu. Podziałania 7.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia.

Wsparcie w ramach projektu jest adresowane dla osób mających 30 lat i więcej, będącymi osobami biernymi zawodowo  lub bezrobotnymi niezarejestrowanymi w Powiatowych Urzędach Pracy. zamieszkujących na ternie województwa śląskiego – (w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego) z szczególnym uwzględnieniem osób mieszkających na terenie subregionu północnego woj. śląskiego. 

Wsparciem w okresie realizacji projektu w terminie 01.01.2021 – 31.12.2022 r. zostanie objętych 108 osób, którym oferujemy:

– szkolenia zawodowe, komputerowe i interpersonalne,

– poradnictwo zawodowe,

– sesje coachingowe,

– pośrednictwo pracy,

– 3 miesięczny staż zawodowy

Moduły szkoleń proponowane są zgodne z zapotrzebowaniem rynku oraz indywidualnymi potrzebami uczestników.

Wartość Projektu wynosi 1 688 170,50 PLN w tym kwota dofinansowania 1 603 761,97 PLN.

Dokumenty do pobrania

Kontakt