O projekcie…

Brak aktualnych naborów do projektów.

Projekt „Profesjonaliści z POWERem”  jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi priorytetowej: I. Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działania: 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe, Poddziałania: 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wsparcie w ramach projektu adresowane jest do osób w wieku od 18 do 29 lat, zamieszkujących na terenie województwa śląskiego (w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego), które są osobami pozostającymi bez pracy, nie uczą się w trybie stacjonarnym i nie uczestniczą w innych szkoleniach finansowanych ze środków publicznych,

Wsparciem w okresie realizacji projektu, tj. od 01.04.2021 – 30.09.2023 r.  zostanie objętych 295 osób, którym oferujemy:

  • indywidualne doradztwo zawodowe,
  • indywidualny coaching,
  • szkolenia i stypendium za udział w zajęciach lub 3-miesięczny płatny staż zawodowy
  • stypendium szkoleniowe i zwrot kosztów dojazdu na zajęcia stacjonarne

Moduły szkoleń proponowane w ramach projektu są zgodne z zapotrzebowaniem rynku i indywidualnymi potrzebami uczestników.

Wartość Projektu wynosi: 2 947 200,00 PLN, w tym kwota dofinansowania: 2 799 840,00 PLN.

Dokumenty do pobrania

Kontakt